B2B-AV | Teufel

Ga naar inhoud
Home

Algemene Voorwaarden voor (AV) zakelijke relaties

Onze leverings-, bedrijfs- en betalingsvoorwaarden voor zakelijke klanten

Door jarenlange ervaring met verzenden is Lautsprecher Teufel in staat om de veiligheid en tevredenheid van alle klanten optimaal te waarborgen. Voor overeenkomsten tussen zakelijke klanten (hierna opdrachtgever of eindgebruiker genoemd) en Lautsprecher Teufel GmbH (hierna Teufel; gezamenlijk ook wel partijen genoemd) gelden de volgende leverings-, bedrijfs- en betalingsvoorwaarden - telkens in de versie die op het moment van de bestelling van kracht is:

1. Algemeen/rangorde van de bepalingen en toepassingsgebied

a) Voor het afsluiten van de koopovereenkomst zijn uitsluitend de bepalingen in de orderbevestiging en de aanvullende algemene voorwaarden (AV) van toepassing. Als de klant andere contractvoorwaarden stelt, worden deze geen deel van het contract, ook niet als Teufel daartegen geen bezwaar maakt. Voor het opnemen van afwijkende contractvoorwaarden van de klant is de schriftelijke (niet e-mail) toestemming van Teufel nodig. Deze toestemming is in ieder geval van toepassing; met name het accepteren van een bestelling en/of het onvoorwaardelijk uitvoeren van diensten betekent geen toestemming van Teufel.

b) De bepalingen in de orderbevestiging hebben voorrang op deze AV en worden zo nodig aangevuld met deze AV.

2. Overeenkomst sluiten

a) De aanbiedingen van Lautsprecher Teufel GmbH zijn vrijblijvend en niet-bindend; dit geldt ook als Teufel de klant productpresentaties of andere documenten ter beschikking stelt.

b) Als Teufel de klant een offerte stuurt, dient de klant de aanvaarding in tekstvorm aan Teufel te sturen. De ondertekende offerte wordt beschouwd als een bindend contract van de klant. De overeenkomst is van kracht na ontvangst van de opdrachtbevestiging bij Teufel. Tenzij in het aanbod anders is aangegeven, is Teufel gedurende veertien dagen aan de inhoud van het aanbod gebonden.

c) De contractpartner van de klant is:

Lautsprecher Teufel GmbH
Directeur: Sascha Mallah
Budapesterstrasse 44 10787 Berlijn Duitsland
Registratienummer HRB 20271 bij het kantongerecht Berlijn-Charlottenburg  
Btw-identficatienummer: DE 136745959
WEEE-Reg.-Nr.: DE 89130002
Contact: www.teufel.de/kontakt

Contracten met andere dienstverleners, bijvoorbeeld streamingdiensten zoals Spotify, waarvan je met sommige van onze producten gebruik kunt maken, moeten rechtstreeks met deze dienstverleners worden afgesloten.

d) Elke commerciële wederverkoop van gekochte goederen aan wederverkopers zonder voorafgaande toestemming van Teufel is verboden. Bij overtreding van bovengenoemd verbod heeft Teufel het recht om naar eigen inzicht een contractuele boete op te leggen, waarvan de redelijkheid in geval van een geschil door de bevoegde rechter kan worden getoetst. Bovendien behoudt Teufel zich het recht voor om klanten die het bovengenoemde verbod overtreden, in de toekomst uit te sluiten van de aankoop van Teufel producten.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden, betalingsmethoden

a) De in de contracten en orders vermelde prijzen zijn in euro, inclusief btw. Tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging, kunnen de goederen vooraf worden betaald, via PayPal of per factuur. De bankgegevens van Teufel staan vermeld in de opdrachtbevestiging. Bij betaling via PayPal wordt de rekening van de klant onmiddellijk gedebiteerd.

b) De transport- en verzendkosten zijn vermeld in de opdrachtbevestiging.

c) Tenzij anders is overeengekomen, zijn de facturen binnen veertien werkdagen na ontvangst, zonder aftrek te voldoen. Teufel is echter te allen tijde gerechtigd, ook in het kader van een lopende zakenrelatie, geheel of gedeeltelijk enkel tegen vooruitbetaling te leveren. Dit legt Teufel vast in de niet-bindende offerte.

d) Doorslaggevend voor de stiptheid van de betaling is de datum op de rekening van Teufel.

e) Bezwaren tegen facturen geven de klant alleen het recht om de betaling uit te stellen of te weigeren als er een serieuze kans mogelijkheid van een klaarblijkelijke fout bestaat.

f) Vorderingen van Teufel kunnen alleen worden verrekend met onbetwiste of juridisch bindende tegenvorderingen. Dit geldt niet voor vorderingen van de klant jegens Teufel vanwege gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van uitvoering.

4. Waarborg

a) De kwaliteit van de goederen wordt uitsluitend bepaald door de opdrachtbevestiging, productweergave en specificaties van Teufel. De daarin vermelde technische gegevens, specificaties en beschrijvingen geven geen garanties of waarborgen, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitingen of promoties van Teufel of andere reclame vormen geen beschrijving van de kwaliteit van de goederen.

b) De kosten die nodig zijn voor het testen en de daaropvolgende uitoefening, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn voor rekening van Teufel, indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Als echter een verzoek tot verwijdering van gebreken door de klant onterecht blijkt, kan Teufel vergoeding van de door de klant gemaakte kosten eisen als het voor de klant duidelijk was dat het verzoek tot onterecht was.

c) De klant kan tegen Lautsprecher Teufel geen claims indienen met betrekking tot materiële gebreken die door de klant of derden zijn veroorzaakt en die niet onder de verantwoordelijkheid van Teufel vallen. Dit kan in het bijzonder betrekking hebben op - veranderingen, reparaties, reiniging, uitbreidingen of andere inhoudelijke ingrepen in de goederen, - overtredingen van de bedieningshandleiding, de toepassingsdocumentatie of andere gebruiksaanwijzingen of - betrekking hebben op een onjuiste bediening door de opdrachtgever of door derden.

d) Indien de geleverde goederen beschadigd zijn, kan Teufel kiezen of de nakoming van de plicht door het verhelpen van de gebreken of door het leveren van defectvrije producten (vervangende levering) plaatsvindt. Het recht van Teufel om nakoming achteraf op grond van de wettelijke voorschriften te weigeren, blijft onaangetast.

e) Indien de nakoming van de plichten door Teufel twee keer mislukt of als Teufel het verhelpen van de gebreken weigert, kan de klant zich terugtrekken uit de koopovereenkomst of de koopprijs verlagen. In het geval van een onbeduidend gebrek heeft de klant echter niet het recht om zich uit het contract terug te trekken.

f) De klant is verplicht de goederen met de nodige zorgvuldigheid te controleren op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en Lautsprecher Teufel onmiddellijk na ontvangst van de goederen op de hoogte te stellen van duidelijke gebreken. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die later, vanaf het moment van ontdekking, worden ontdekt. In geval van schending van de verplichting tot controle en kennisgeving van gebreken zijn garantieclaims uitgesloten.

5. Garantie

Lautsprecher Teufel GmbH neemt een garantieverplichting op zich voor producten van het merk Teufel volgens de volgende bepalingen. Voor producten van het merk Onkyo en TEAC gelden de desbetreffende garantievoorwaarden. Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing voor zover ze niet in strijd zijn met de respectievelijke nationale wetgeving met betrekking tot garantiebepalingen. Buiten de garantie om zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Deze blijven onaangetast door deze garantieverklaring. Voorwaarde voor het verlenen van de garantieservice is dat je een kopie van de originele factuur samen met het product indient. Bij particuliere wederverkoop van Teufel producten kan de garantie aan de koper worden overgedragen, zolang de originele factuur ook wordt overhandigd. De garantie geldt niet voor producten van het merk Teufel die niet rechtstreeks door de oorspronkelijke koper bij Lautsprecher Teufel GmbH zijn gekocht. Wij geven geen garantie voor gratis merchandise toevoegingen of fanartikelen met kosten (zoals T-shirts, petten, jassen, etc.). De uitvoering van de Teufel garantieservice leidt niet tot een verlenging of een nieuwe start van de garantieperiode.

a) Wij geven 12 jaar garantie op de behuizing, het chassis en de crossovers van passieve luidsprekers, gerekend vanaf de datum van aankoop. Dit omvat geen defecten aan de behuizing of de buitenkant van de behuizing die te wijten zijn aan natuurlijke of normale slijtage en ouderdomsverschijnselen (bv. verkleuring). De garantieclaim vervalt ook als de behuizing opnieuw wordt geverfd.

b) Wij bieden een garantie van 2 jaar op elektronische apparaten, elektrische componenten en elektrische onderdelen, portables, koptelefoons, streaming en/of Bluetooth-apparaten en actieve luidsprekers, berekend vanaf de datum van aankoop. Indien er binnen de genoemde garantietermijnen gebreken optreden die niet te wijten zijn aan schade als gevolg van ondeskundig gebruik, ondeskundige behandeling, veranderingen aan het apparaat (bijv. het losdraaien van de behuizing, verwijderen van onderdelen) door de klant of als gevolg van elektrische of mechanische overbelasting en als er geen reparatiepogingen door jou of een derde partij zijn uitgevoerd, zullen wij het apparaat naar eigen goeddunken vervangen of repareren. Indien een in alle opzichten identiek apparaat niet meer beschikbaar is, hebben wij het recht om het te vervangen door een technisch gelijkwaardig apparaat. In het geval dat wij de garantie niet op de door ons gekozen manier kunnen nakomen, zullen wij de huidige waarde van het betreffende apparaat vervangen. De garantie is niet van toepassing op wijzigingen in de software van een apparaat of wijzigingen in externe software waarmee het apparaat in wisselwerking staat, indien deze wijzigingen door een ander bedrijf zijn aangebracht en worden uitgevoerd nadat het apparaat aan jou is overgedragen. Lautsprecher Teufel wijst erop dat toegang tot het product en wijzigingen in de software mogelijk zijn voor bedrijven waarvan je de diensten, zoals muziekstreamingdienste, via het apparaat gebruikt. Om aan onze garantie te voldoen, verzoeken wij je contact met ons op te nemen voordat je het defecte apparaat en de kopie van de factuur telefonisch op het nummer +49 (0) 30 21784-210 of schriftelijk via www.teufel.de/b2b-kontakt opstuurt. Indien de garantieafhandeling in het kader van de vervangende levering is uitgevoerd, ben je verplicht de eerst geleverde goederen op onze kosten onmiddellijk, op z’n laatst gelijktijdig met de aankomst van de vervangende levering, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aan Teufel te retourneren volgens de criteria die in het vorige hoofdstuk zijn vermeld. Wij behouden ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen onder de wettelijk vastgelegde voorwaarden indien de teruggave wordt geweigerd of te laat plaatsvindt. Indien de klant bij het toesturen van gerechtvaardigde garantieclaims onze retourinstructies, verpakkingsrichtlijnen en verpakkingsinstructies voor gevaarlijke goederen in acht neemt, dragen wij het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport en dragen wij de retourkosten als de retourzending uit een van de door ons geleverde landen komt.

6. Aansprakelijkheid

a) De aansprakelijkheid van de partijen alsmede van hun plaatsvervangers en medewerkers is uitgesloten voor opzettelijk veroorzaakte schade, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid; dit geldt niet voor - schade als gevolg van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid, - de opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen, d.w.z. de verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarop de contractpartner zich regelmatig kan beroepen (de zogenaamde kardinale verplichtingen).

b) In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen die niet gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die de aansprakelijke partij voorzag als mogelijk gevolg van de schending van het contract bij het sluiten van het contract of die zij had moeten voorzien, rekening houdend met de omstandigheden die zij kende of had moeten kennen. Hetzelfde geldt voor grove nalatigheid van eenvoudige medewerkers (niet-uitvoerende werknemers) die buiten de essentiële contractuele verplichtingen vallen, en voor schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid.

c) De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast. d) De betreffende benadeelde partij moet de andere partij onverwijld op de hoogte brengen van de schade. e) Alle vorderingen van de klant op grond van materiële gebreken en eigendomsgebreken, met uitzondering van schadeclaims, verjaren een jaar na levering van de goederen. Dit geldt niet voor de aanspraken van de klant op grond van materiële gebreken van goederen i. S. d. § 438 lid 1 Nr. 2 BGB of voor gebreken in de zin van § 438 lid 1 Nr. 1 BGB. f) Voor zover een partij niet onbeperkt aansprakelijk is, verjaren de in de artikelen 6 a) en 6 b) genoemde schadeclaims - voor zover ze niet gebaseerd zijn op aansprakelijkheid voor opzet - een jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn volgens de §§ 199 tot 201 BGB.

7. Leveringsvoorwaarden

a) de levering vindt plaats in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) en de Europese Vrijhandelsassociatie. Wij behouden ons het recht voor om sommige aangeboden goederen uit te sluiten van levering in bepaalde delen van een land. Wij informeren je over eventuele beperkingen tijdens het bestelproces wanneer je het leveradres invult of in de gedetailleerde beschrijving van de goederen.

b) Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering plaats vanuit het magazijn van Lautsprecher Teufel op het door de klant opgegeven afleveradres.

c) Vanwege de grootte van onze producten is verzending naar pakstations niet mogelijk. In het geval van levering door DHL vindt de levering rechtstreeks plaats op het bedrijfsterrein. In het geval van leveringen door DHL kan het voorkomen dat een zending bestaande uit meerdere pakketten op verschillende dagen wordt afgeleverd. Als het niet mogelijk is om de zending in het bedrijfspand aan te nemen, ontvangt de klant een bericht van DHL om de goederen bij het betreffende postkantoor te kunnen afhalen. Bij levering door een expediteur (binnen en buiten Duitsland), d.w.z. grotere systemen verpakt op een pallet, vindt de levering plaats aan de voorzijde van het bedrijfsterrein (stoeprand). De klant moet zelf voor het verdere transport zorgen. De pallet blijft bij de klant en moet op een goede en professionele manier worden verwijderd.

d) De verwachte leveringsdatum wordt vermeld in de orderbevestiging.

e) Indien Lautsprecher Teufel om redenen waarvoor Teufel niet verantwoordelijk is (niet-beschikbaarheid van de prestatie) de leverdatum niet kan halen, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en wordt de klant tegelijkertijd op de hoogte gesteld van een verwachte nieuwe leverdatum. Mocht Teufel om dezelfde redenen ook op deze datum niet kunnen leveren, dan heeft Teufel het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dit geval worden de reeds door de klant betaalde bedragen onmiddellijk terugbetaald. Een niet-beschikbaarheid van de prestatie in deze zin geldt in het bijzonder als niet tijdige levering door leveranciers in het geval van congruente hedging-transacties waarvoor noch Teufel noch de leverancier schuld heeft of waarvoor Teufel in het individuele geval niet tot inkoop verplicht is.

f) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de goederen gaat over op de koper bij aflevering van de goederen aan de expediteur, vervoerder of andere partij die is aangewezen om de verzending uit te voeren. g) Indien de klant in verzuim is met de betaling, kan Teufel redelijke maatregelen nemen om de vordering af te dwingen; indien Teufel opnieuw om betaling verzoekt of het bedrag via een vertegenwoordiger door Lautsprecher Teufel laat incasseren, zal Lautsprecher Teufel de kosten daarvan aan de besteller in rekening brengen. § 288, lid 5 BGB blijft onaangetast. h) Ernstige, externe, van buitenaf veroorzaakte gebeurtenissen ("overmacht"), zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, epidemieën, arbeidsconflicten, politieke onrust, oorlogs- of terroristische conflicten, die onvoorspelbare gevolgen hebben voor de uitvoering van de diensten, ontslaan beide partijen van hun uitvoeringsverplichtingen voor de duur van de verstoring en voor de omvang van hun gevolgen, zelfs als zij in gebreke blijven. Een automatische beëindiging van het contract is hier niet aan verbonden. Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van het ontstaan van een dergelijke belemmering en hun verplichtingen te goeder trouw aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

8. Vergoedingen/rechten/omzetbelasting

Voor leveringen naar Zwitserland worden door de klant geen extra landspecifieke douanerechten, belastingen en kosten in rekening gebracht. In het geval van andere leveringen aan landen die deel uitmaken van de Europese Economische Gemeenschap of de Europese Vrijhandelsassociatie, maar niet van de Europese Unie, vloeien de details voor de afwikkeling van landspecifieke douanerechten, belastingen en vergoedingen voort uit het aanbod. 9. Eigendomsvoorbehoud, testgoederen

a) De verkoop is onderworpen aan een eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven eigendom van Lautsprecher Teufel totdat de koopprijs volledig is betaald.

b) Zolang het eigendom nog niet op de klant is overgegaan, dient de klant Teufel onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als het voorwerp van de verkoop in beslag wordt genomen of aan andere interventies van derden wordt blootgesteld. Indien de derde partij niet in staat is om Teufel de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtszaak volgens § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de door Teufel geleden schade.

c) Indien de goederen voor testdoeleinden aan de klant worden overhandigd, verwerft de klant er geen eigendomsrecht op. De klant is verplicht om zorgvuldig om te gaan met de testgoederen. 10. Verbod op overdracht De klant kan de uit deze AV en de desbetreffende koopovereenkomst voortvloeiende rechten en plichten alleen met uitdrukkelijke toestemming van Teufel overdragen. Indien van toepassing blijft § 354a HGB onaangetast.

11. Geheimhouding

a) De partijen verbinden zich ertoe alle informatie die voor hen toegankelijk wordt in het kader van de respectieve contracten als vertrouwelijk te behandelen en - tenzij dit nodig is om het doel van de overeenkomst te bereiken - niet aan derden door te geven of op welke wijze dan ook toegankelijk te maken voor derden zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.

b) Dit geldt niet voor informatie die wordt doorgegeven aan adviseurs die gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

12. Auteursrechten

Wij hebben passende auteursrechten en/of exclusieve gebruiksrechten voor alle digitale inhoud, in het bijzonder voor alle afbeeldingen, films en teksten die in onze online shop worden gepubliceerd. Elk gebruik of extractie van deze inhoud is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

13. Plaats van bevoegdheid en toepasselijk recht

a) De plaats van jurisdictie voor handelaars in de zin van het Duitse handelswetboek, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere fondsen is uitsluitend Berlijn.

b) Op overeenkomsten met inbegrip van deze algemene voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

c) Deze voorwaarden zijn definitief. Mondelinge nevenafspraken bestaan niet. d) Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, blijft de rest van het contract geldig.