Algemene Voorwaarden | Teufel

Ga naar inhoud
Home

Algemene Voorwaarden

Onze leverings-, bedrijfs- en betalingsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 9 juli 2015.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag kalenderdag;
 5. Digitale inhoud gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Lautsprecher Teufel GmbH
handelend onder de naam/namen: Teufel
Vestigings- & bezoekadres:
Budapester Str. 44
10787 Berlin
Duitsland
Telefoonnummer: +31-20 8083195
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot en met 18:00 uur
E-mailadres: service@teufelaudio.nl
KvK-nummer: Duitsland HRB 20271 bij het kantongerecht (Amtsgericht) Berlin-Charlottenburg, btw-identificatienummer: DE136745959
De Europese Unie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Het platform vindt u hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 4. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 5. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 6. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 7. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 8. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 4. Verlenging:
 5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 6. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 7. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 8. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 9. Duur:
 10. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede


Naast de bovenstaande Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org zijn ook onze aanvullende leverings-, handels-
en betalingsvoorwaarden
– steeds in de op het tijdstip van de bestelling geldende versie - van toepassing. Deze vindt u hieronder.

Algemene leverings-, handels- en betalingsvoorwaarden voor teufelaudio.nl – versie 27.03.2024

 1. Algemeen / Verbod op commerciële wederverkoop van onze producten
 2. Wettelijk herroepingsrecht en het contractuele recht van vrijwillige teruggave
  1. Wettelijk herroepingsrecht
  2. Algemene richtlijnen voor retourneren in het kader van de uitoefening van het wettelijk herroepingsrecht
  3. Contractueel recht van vrijwillige teruggave tot acht weken na ontvangst van het product
  4. Algemene richtlijnen voor retourneren
  5. Opmerking over de gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht ten aanzien van een Teufel-product dat is gekocht met een coupon (actietegoedbon/tegoedbon-code):
  6. Opmerking over de gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht ten aanzien van een Teufel-product dat is gekocht met een cadeaubon van Teufel:
  7. Opmerking over de gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht ten aanzien van de aankoop van cadeaubonnen van Teufel:
  8. Opmerking over de gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht ten aanzien van gratis meegeleverde producten:
 3. Wettelijke en aanvullende garantiebepalingen
 4. Transportschade
 5. Leveringsvoorwaarden
 6. Betalingsverkeer
  1. Algemeen
  2. Kopen op rekening via payolution GmbH (Unzer Group)
  3. Betaling op afbetaling via Alma SAS
 7. Verzendkosten
 8. Minimum bestelwaarde
 9. Coupon (actietegoedbon/tegoedbon-code)
 10. Klantenreviews
 11. Updates en wijzigingen van digitale inhoud of een digitale dienst
 12. Intellectuele eigendomsrechten
 13. Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 21
 14. Licentieovereenkomst (EULA)
1. Algemeen / Verbod op commerciële wederverkoop van onze producten

a) Naast luidsprekers, eindtransistors, elektronica, accessoires en fanshop-producten bieden wij ook cadeaubonnen ter verkoop aan, die de ontvanger ervan het recht geeft om een koopcontract af te sluiten ter waarde van de op de cadeaubon vermelde waarde. De voucher kan alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere vouchers. Het activeren van de cadeaubon verloopt middels het invullen of mededelen van de code die op de cadeaubon is vermeld. Bij het activeren van de cadeaubon in onze webshop https://teufelaudio.nl/ kunt u om technische redenen per bestelling slechts een cadeaubon verzilveren. Bij telefonische bestellingen, per e-e-mail of per post kunt u bij een bestelling ook meerdere cadeaubonnen tegelijkertijd verzilveren. Een contante uitbetaling is niet mogelijk. U kunt de cadeaubon ook voor slechts een enkele bestelling gebruiken en niet in meerdere bestellingen opdelen. Wordt de waarde van de cadeaubon bij uw bestelling niet geheel verbruikt, ontvangt u voor het resterende bedrag een nieuwe cadeaubon. Onze cadeaubonnen zijn overdraagbaar en kunnen aan vrienden, bekenden, collega’s en kennissen worden gegeven. Het verveelvoudigen en verkopen aan derden, bijv. op Marktplaats.nl of een vergelijkbaar internetplatform is verboden. Onze cadeaubonnen zijn tot 3 jaar na afloop van het jaar van uitgifte geldig. Daarna kunnen ze niet meer worden verzilverd.

b) De verkoop van onze luidsprekers, eindtransistors, elektronica, accessoires, cadeaubonnen en fanshop-producten gebeurt slechts in - voor een huishouden - gebruikelijke hoeveelheid en uitsluitend aan consumenten. Ledere bedrijfsmatige of commerciële doorverkoop van gekochte producten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Wij behouden ons het recht voor, personen die het bovenstaand genoemde verbod overtreden, in de toekomst uit te sluiten van de koop van onze producten en cadeaubonnen.

2. Wettelijk herroepingsrecht en het contractuele recht van vrijwillige teruggave

a) Wettelijk herroepingsrecht

Voor informatie ten aanzien van het wettelijk herroepingsrecht verwijzen wij u naar de bovenstaande artikelen 6 tot en met 10 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. In aanvulling daarop geldt nog het volgende. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u ons dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze te melden (Lautsprecher Teufel GmbH, Budapester Straße 44, 10787 Berlijn, Duitsland, e-mail: herroepen@teufelaudio.nl).

U kunt in dat geval gebruik maken van het Modelformulier voor herroeping (zie Bijlage I, onderaan) of het ons op een andere ondubbelzinnige wijze (bijv. per post, e-mail of telefonisch) melden. Na ontvangst van uw herroeping, sturen wij u onmiddellijk (bijv. per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping.

Indien wij goederen hebben geleverd die op basis van de overeenkomst niet per pakketpost kunnen worden verzonden, zullen wij deze kosteloos bij u afhalen.

b) Algemene richtlijnen voor retourneren in het kader van de uitoefening van het wettelijk herroepingsrecht

aa) Om ons de indeling en de interne afwikkeling van uw retourzending makkelijker te maken en een kosteloze retourzending mogelijk te maken, vragen we u om ons vooraf kort per telefoon op nummer +31-(0) 20 8083195 over de teruggave te informeren of gebruik te maken van het online retourportaal.

bb) Voorkom beschadigingen en verontreinigingen van de producten en de verpakking ervan. Zend de producten, voor zover u dat nog kunt doen, in de originele verpakking en met alle toebehoren, alsook met alle onderdelen van de verpakking aan ons retour. Gebruik evt. een beschermende oververpakking. Indien u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.

cc) De hierboven in artikel 2, b), onder aa) en bb) genoemde richtlijnen zijn geen bindende voorwaarden om het herroepingsrecht rechtsgeldig te kunnen uitoefenen.

dd) Het retourneren van losse onderdelen die deel uitmaken van een set is niet mogelijk. Hiervan uitgesloten is vanzelfsprekend de retournering van losse producten die deel uitmaken van een grotere bestelling.

c) Contractueel recht van vrijwillige teruggave tot acht weken na ontvangst van het product

Voor alle producten met uitzondering van de Teufel-cadeaubonnen verlenen wij u, naast het wettelijke herroepingsrecht, een aanvullend contractueel recht van vrijwillige teruggave van acht weken vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Bij deelleveringen is de ontvangst van de laatste levering bepalend voor het begin van de retourperiode. Uw wettelijke herroepingsrecht blijft onaangetast.

Voorwaarde voor de uitoefening van het contractuele recht van vrijwillige teruggave is dat de goederen zich in een deugdelijke, onbeschadigde staat bevinden en niet individueel door u zijn aangepast (bijv. door middel van het aanbrengen van laklagen, graveringen, beschriftingen). Uitgesloten van het contractuele recht van vrijwillige teruggave zijn kabels en goederen waaraan kabels vast zijn geïnstalleerd en door u op maat zijn gesneden of geknipt. Producten uit de fanshop, gemaakt van textiel, kunt u terugsturen, voor zover u de producten (bijv. een hoody) slechts om te passen, zoals in een winkel, hebt gedragen/uitgeprobeerd en het product volledig, in zijn oorspronkelijke staat intact en zonder beschadiging in de originele verkoopverpakking terugstuurt.

Onze retourneringsrichtlijnen:

Het verzoek tot teruggave dient te worden gericht aan onze servicehotline +31 (0) 20 8083195 of via https://teufelaudio.nl/retourneren. Vermeld het ordernummer (te vinden op de aankoopbon bij het product of de orderbevestiging die u als PDF-document hebt ontvangen, bijv. 30012345) en uw e-mailadres.

Na uitoefening van het contractuele recht van vrijwillige teruggave bent u verplicht de goederen aan ons te retourneren. Als u dit doet in overeenstemming met onze verpakkingsrichtlijnen en retourinstructies, dragen wij de retourkosten en het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport.

Houd a.u.b rekening met de aanvullende verpakkingsvoorschriften bij het retourneren van goederen die gevaarlijke stoffen bevatten (bijv. lithium-ionbatterijen).

Voordat u producten retourneert, vragen wij u om contact met ons op te nemen via onze contactpagina hhttps://teufelaudio.nl/contact. Meer informatie vindt u onder https://teufelaudio.nl/retourneren.

d) Algemene richtlijnen voor retourneren

Om de indeling en de interne afwikkeling van uw retourzending makkelijker te maken en een kosteloze retourzending mogelijk te maken, vragen we u om ons vooraf kort per telefoon op nummer +31-(0) 20 8083195 over de teruggave te informeren. Vermeld het ordernummer (te vinden op de aankoopbon bij het product of de orderbevestiging die u als PDF-document hebt ontvangen, bijv. 30012345) en uw e-mailadres.

Voorkom beschadigingen en verontreinigingen van de producten en de verpakking ervan. Stuur de producten, voor zover u dat nog kunt doen, in de originele verpakking en met alle toebehoren, alsook met alle onderdelen van de verpakking aan ons retour. Gebruik eventueel een beschermende oververpakking. Indien u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade.

Bovenstaande richtlijnen zijn geen bindende voorwaarden om het herroepingsrecht rechtsgeldig te kunnen uitoefenen.

Na uitoefening van het wettelijk en contractuele recht van vrijwillige teruggave bent u verplicht de goederen aan ons retourneren. Als u dit doet in overeenstemming met onze verpakkingsrichtlijnen en retourinstructies, dragen wij de retourkosten en het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport. Er vindt geen restitutie plaats van de retourkosten in het kader van het contractuele vrijwillige teruggaverecht.

Neem de aanvullende verpakkingsvoorschriften in acht bij het retourneren van goederen die gevaarlijke stoffen bevatten (bijv. lithium-ionbatterijen).

Voordat u producten retourneert, vragen wij u om contact met ons op te nemen via onze contactpagina https://teufelaudio.nl/contact. Meer informatie vindt u onder https://teufelaudio.nl/retourneren.

e) Opmerking over de gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht ten aanzien van een Teufel-product dat is gekocht met een coupon (actietegoedbon/tegoedbon-code):

Houd u er rekening mee dat wanneer u het wettelijke herroepingsrecht of contractuele recht van vrijwillige teruggave uitoefent ten aanzien van een aankoop waarbij u een coupon (actietegoedbon/tegoedbon-code) heeft ingeleverd, wij de oorspronkelijke prijs van de goederen, die u koopt in rekening kunnen brengen als - vanwege een herroeping - de totale waarde van de bestelling lager is dan de desbetreffende waarde van de coupon of deze niet aan de voorwaarden voldoet.

f) Opmerking over de gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht ten aanzien van een Teufel-product dat is gekocht met een cadeaubon van Teufel:

Houd u er rekening mee dat wanneer u het wettelijke herroepingsrecht of contractuele recht van vrijwillige teruggave uitoefent ten aanzien van een aankoop, waarbij u een cadeaubon heeft gebruikt, u de cadeaubon weer terug ontvangt. Een contante uitbetaling vindt ook in dit geval niet plaats.

g) Opmerking over de gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht ten aanzien van de aankoop van cadeaubonnen van Teufel:

Bij het herroepen van een koopcontract van een cadeaubon van Teufel, geldt in het kader van de wettelijke herroepingsrecht het volgende:

Heeft u de cadeaubon reeds voor verstrijken van de herroepingsrecht geactiveerd, of heeft u de cadeaubon doorgegeven, dan bent u tot waardevergoeding verplicht. De verplichting tot waardevergoeding, kunt u vermijden, wanneer u de cadeaubon pas activeert of doorgeeft op het moment dat u besloten heeft op het wettelijke herroepingsrecht geen aanspraak meer te willen maken.

h) Opmerking over de gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht ten aanzien van gratis meegeleverde producten:

Houd u er rekening mee dat wanneer u het wettelijke herroepingsrecht of contractuele recht van vrijwillige teruggave uitoefent ten aanzien van gratis meegeleverde producten (extra producten, accessoires), deze ook weer aan ons moeten worden terug gegeven. Wanneer u de gratis meegeleverde producten niet mee retour stuurt, bent u verplicht ons een vergoeding te betalen.

3. Wettelijke en aanvullende garantiebepalingen

Wij nemen uitsluitend een garantieverplichting op ons voor onze eigen Teufel-producten.

Naast de wettelijke garantiebepalingen gelden onze aanvullende garantiebepalingen. Indien de wettelijke garantiebepalingen gunstiger voor u zijn dan onze aanvullende garantiebepalingen dan kunt u uiteraard altijd een beroep op de wettelijke garantiebepalingen doen.

Om een beroep op de garantie te kunnen doen, dient u ons een kopie van de originele factuur samen met het Teufel-product te sturen. In het geval u het Teufel-product privé aan een ander verkoopt, gaat de wettelijke garantie automatisch op de koper over. De aanvullende garantie gaat op de koper over, indien deze in het bezit van de originele factuur komt. De wettelijke en aanvullende garantie is niet van toepassing op Teufel-producten die niet rechtstreeks door de oorspronkelijke koper bij ons zijn gekocht. Wij geven geen garantie op Teufel-producten, die door u gratis zijn verkregen of op door u gekochte producten uit onze fanshop (zoals T-shirts, mutsen, jassen, enz.). Het inroepen van de garantie leidt er niet toe dat de garantietermijn wordt verlengd of deze opnieuw begint te lopen.

 1. a) Wij geven u 12 jaar aanvullende garantie op de behuizingen en chassis van passieve luidsprekers, ingaande op het moment waarop het gekochte product aan u is overhandigd. Onder deze aanvullende garantie vallen niet gebreken ten aanzien van de behuizing of het oppervlak van de behuizing die het gevolg zijn van natuurlijke of normale slijtage en tekenen van veroudering. De garantie kan evenmin worden ingeroepen wanneer de behuizing wordt gelakt.
 2. b) Wij bieden 2 jaar aanvullende garantie aan op elektronische apparatuur, elektrische componenten en onderdelen, draagbare apparaten, hoofdtelefoons, streaming- en/of bluetoothapparatuur en actieve luidsprekers, ingaande op het moment waarop het gekochte product aan u is overhandigd.
 3. c) Wij bieden 2 jaar aanvullende garantie aan op het leveren van updates om de conformiteit van de digitale inhoud van een product of de dienst te handhaven, vanaf de oplevering van het gekochte product. Zodra er een update beschikbaar is, wordt u, afhankelijk van het type product, geïnformeerd via de bijbehorende app, het display van het product of via onze Support-pagina op onze website (onder het kopje software-update). Bovendien behouden wij ons het recht voor om onze producten met digitale inhoud aan de eisen van nieuwe technische omgevingen (bijv. nieuwe besturingssystemen), of aan een groter aantal gebruikers, of om andere belangrijke operationele redenen aan te passen en kosteloos verder te ontwikkelen. Wanneer u verzuimt de door ons verstrekte updates te installeren, zijn wij niet aansprakelijk voor een conformiteitsgebrek als dat uitsluitend het gevolg is van de afwezigheid van de betrokken update, indien wij u in kennis hebben gesteld van de beschikbaarheid van de update en de gevolgen en indien u die niet installeert en het niet of verkeerd installeren door u van de update niet te wijten was aan tekortkomingen in de aan u verstrekte installatie-instructies.
 4. Indien er binnen de hierboven onder b) en c) genoemde aanvullende garantietermijnen gebreken optreden, vervalt de aanvullende garantie:
  i) maar niet voor afloop van vier maanden, na het tijdstip waarop het gebrek voor het eerst kenbaar is geworden en
  ii) niet voor afloop van twee maanden na het tijdstip waarop de gerepareerde of vervangen goederen aan u zijn geleverd.

Als er binnen de bovengenoemde aanvullende garantietermijnen gebreken optreden die niet te wijten zijn aan schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, ondeskundige behandeling, wijzigingen aan het apparaat (bijv. het openen van de behuizing, verwijderen van onderdelen) door u, noch aan elektrische of mechanische overbelasting, en als er geen (poging tot) reparatie is gedaan door u of een derde partij, zullen wij het apparaat naar eigen goeddunken vervangen of repareren. Indien een in alle opzichten identiek product niet meer beschikbaar is, hebben wij het recht om het te vervangen door een technisch gelijkwaardig product. In het geval dat wij de garantie niet op de door ons gekozen manier kunnen nakomen, zullen wij u de actuele marktwaarde van het betreffende product vergoeden.

De aanvullende garantie is niet van toepassing op wijzigingen in de software van een product of wijzigingen in externe software waarmee het product in wisselwerking staat, indien deze wijzigingen door een ander bedrijf zijn aangebracht en worden uitgevoerd nadat het product aan u is overgedragen. Wij wijzen u erop dat toegang tot het product en wijzigingen in de software mogelijk zijn voor bedrijven waarvan u de diensten, zoals muziekstreamingdiensten, via het product gebruikt.

Indien u een beroep op garantie wenst te doen, neemt u a.u.b. contact met ons op voordat u het gebrekkige product en de kopie van de factuur naar ons opstuurt. U bereikt ons op telefoonnummer: 00800 200 300 40, via https://teufelaudio.nl/retourneren of via https://teufelaudio.nl/contact. Het geval van producten die niet als pakket verzonden kunnen worden (grote of breekbare producten), kunt u met ons een afspraak inplannen zodat deze worden opgehaald.

Indien de vervangende levering in het kader van de garantie heeft plaatsgevonden, bent u verplicht de eerst geleverde producten uiterlijk binnen 14 dagen na deze levering op onze kosten, aan ons te retourneren op de hierboven genoemde wijze.

Indien u zich houdt aan onze retourinstructies, verpakkingsrichtlijnen en verpakkingsinstructies voor gevaarlijke goederen in acht neemt, dragen wij het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport en dragen wij de retourkosten.

4. Transportschade

Wanneer een product tijdens het transport beschadigd raakt, dient u dit meteen bij de bezorger te melden en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via https://teufelaudio.nl/contact.

Het niet opgeven van een klacht of het niet contact opnemen heeft geen gevolgen voor uw recht op wettelijk garantie. U helpt ons echter om onze schade bij het transportbedrijf dan wel dde transportverzekering in rekening te kunnen brengen.

5. Leveringsvoorwaarden

Levering vindt plaats binnen Nederland. Wij behouden ons het recht voor om sommige aangeboden goederen uit te sluiten van levering in bepaalde delen van het land. Wij informeren u over eventuele beperkingen tijdens het bestelproces wanneer u uw leveradres invult of in de gedetailleerde beschrijving bij de productweergave.

Indien niet anders is overeengekomen en uitgezonderd de levering van cadeaubonnen (zie hieronder), vindt de levering plaats vanaf het magazijn van Lautsprecher Teufel op het door de klant opgegeven afleveradres. Vanwege de grootte van ons product is een levering aan pakstations niet mogelijk. Bij bezorging per DHL of UPS vindt de levering direct tot aan de deur van uw woning plaats. Bij leveringen via DHL of UPS kan het voorkomen dat een levering bestaande uit meerdere pakketten op verschillende dagen wordt geleverd.

Bij bezorging via een expeditiebedrijf, dus bij grotere, op een pallet verpakte systemen, vindt de levering plaats tot voor het pand (stoeprand). Voor het verdere transport moet de klant zelf zorgen. De pallet blijft bij de klant en dient met het huishoudelijk afval of via een recyclingdepot te worden afgevoerd.

De levering van cadeaubonnen van Teufel geschiedt per e-mail in de vorm van een PDF-document.

Ernstige, externe, van buitenaf veroorzaakte gebeurtenissen ('overmacht'), zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, epidemieën, coronavirus, arbeidsconflicten, politieke onrust, oorlog of terroristische conflicten, die onvoorspelbare gevolgen hebben voor de uitvoering van de diensten, ontslaan beide partijen van hun uitvoeringsverplichtingen voor de duur van de verstoring en voor de omvang van hun gevolgen. Zelfs als zij in gebreke blijven. Een automatische beëindiging van het contract is hier niet aan verbonden. Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van het ontstaan van een dergelijke belemmering en hun verplichtingen te goeder trouw aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. In geval van overmacht behoudt u uw wettelijk recht om de overeenkomst te ontbinden.

6. Betalingsverkeer

a) Algemeen

U kunt de goederen betalen via vooruitbetaling, PayPal, PayPal Express, Amazon Pay, creditcard (MasterCard, Visa), via 'iDeal', Apple Pay, betaling in termijnen of op rekening. De betaalmethode “betalen op rekening” is beschikbaar vanaf een aankoopwaarde van € 150,00 en de betaalmethode betaling op afbetaling via Alma vanaf een aankoopwaarde van € 99.

Houd er rekening mee dat niet alle betaalmethoden voor u beschikbaar kunnen zijn, aangezien de aangeboden betaalmethoden afhankelijk zijn van het bedrag van de bestelling, de bestelmethode (telefonisch of online), de leveringsmethode, de verzendbestemming, de accountgegevens en de instellingen in de klantenaccount. De verschillende mogelijkheden zijn beschikbaar in het bestelproces en worden ook in het Infogedeelte van onze website beschreven.

Wij behouden ons het recht voor om individuele betaalmethoden uit te sluiten, ook na uw bestelling.

U gaat ermee akkoord om facturen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen worden u per e-mail in pdf-formaat toegestuurd.

Bij de koop van Teufel-cadeaubonnen kunt u alleen gebruik maken van de betalingsopties PayPal, iDeal of kredietkaart.

Bij het selecteren van de betaalmethode vooruitbetaling, bezorgen wij u onze bankgegevens in de bestelbevestiging. Het factuurbedrag dient binnen 14 kalenderdagen op onze rekening te worden overgeschreven, onder vermelding van het ordernummer als betaalkenmerk. Indien de betaling niet volledig en tijdig wordt uitgevoerd, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Als u met een kredietkaart, iDeal, PayPal, Amazon Pay of Apple Pay betaalt, wordt het bedrag meteen van uw rekening afgeboekt.

b) Kopen op rekening via payolution GmbH (Unzer Group)

Wij bieden onze klanten de betaalmethode "op rekening" aan via (Unzer) payolution GmbH, Stiege 1 / 5. Stock, Columbusplatz 7-8, 1100 Wenen, Oostenrijk. Met deze service kunt u producten via het internet kopen en hoeft u pas te betalen binnen 14 dagen nadat u de producten en de factuur daadwerkelijk en volledig hebt ontvangen.

De koopovereenkomst voor de producten wordt uitsluitend tussen u en ons gesloten. De verwerking van de koopovereenkomst wordt ook bepaald door de afspraken die u met ons maakt. In het bijzonder blijven wij verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten (bijv. over producten, levertijd, verzending), retourzendingen, klachten, garantieclaims, eventuele contractopzeggingen en creditnota's. Als u besluit om op rekening te kopen, zijn deze voorwaarden dienovereenkomstig van toepassing.

De optie van koop op rekening via payolution GmbH is alleen beschikbaar voor consumenten die ouder zijn dan 18 jaar. Bij deze betalingsmethode wordt de vordering gecedeerd aan Bank Frick & CO AG, Landstraße 14, 9496 Balzers, Liechtenstein (hierna "Bank" genoemd). U wordt hierbij op de hoogte gesteld van deze cessie van vorderingen. Om de schuld te vereffenen, moeten alle betalingen uitsluitend aan de bank op de daarvoor bestemde rekening worden gedaan. De goederen blijven eigendom van de bank totdat de volledige betaling is ontvangen.

Privacybeleid

Als u ervoor kiest om op rekening te betalen, worden uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om deze betaalmethode te verwerken (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) opgeslagen, samen met de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren (artikel, factuurbedrag, rente, vervaldatum, totaalbedrag, factuurnummer, belastingbedrag, valuta, orderdatum en -tijd) aan payolution GmbH doorgegeven in het kader van haar wettelijke verplichtingen met het oog op de risico-evaluatie.

Om de identiteit en/of de solvabiliteit van de klant te controleren, worden vragen en verzoeken om informatie doorgestuurd naar publiek toegankelijke databanken en kredietagentschappen. Informatie, en indien nodig kredietrapporten op basis van statistische methoden, kunnen bij de volgende aanbieders worden opgevraagd:

 • CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 11 50 Wien, Oostenrijk
 • CRIF AG, Hagenholzstraße 81, 8050 Zürich, Zwitserland
 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Duitsland
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland
 • KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, Oostenrijk
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland
 • ProfileAddress Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Straße 311, 1230 Wien, Oostenrijk
 • Emailage LTD, 1 Fore Street Ave, London, EC2Y 5EJ, Verenigd Koninkrijk
 • ThreatMetrix, The Base 3/F, Tower C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Nederland
 • payolution GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Oostenrijk

payolution GmbH zal uw bankgegevens (met name bankcode en rekeningnummer) ter verificatie van het rekeningnummer aan CRIF AG doorgeven. Aan de hand van deze gegevens controleert CRIF eerst of de door u verstrekte bankgegevens aannemelijk zijn. CRIF controleert of de voor de controle gebruikte gegevens in hun database zijn opgeslagen en stuurt het resultaat van de controle terug naar payolution GmbH. In het kader van de controle van het rekeningnummer vindt geen verdere gegevensuitwisseling plaats, zoals de openbaarmaking van kredietwaardigheidsinformatie of de overdracht van afwijkende bankgegevens of de opslag van uw gegevens in de CRIF-databank. Als bewijs wordt alleen het feit dat de bankrekeninggegevens zijn gecontroleerd, door CRIF opgeslagen.

Bovendien gaat u ermee akkoord dat payolution GmbH het recht heeft om gegevens over niet-contractueel gedrag (bijv. onbetwiste openstaande vorderingen) op te slaan, te verwerken, te gebruiken en door te geven aan de bovengenoemde kredietagentschappen.

Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden erkent u dat inzake financiële bijstand tussen ondernemers en consumenten wettelijk verplicht zijn om uw kredietwaardigheid te controleren.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij in geval van een koop op rekening aan payolution GmbH gegevens kunnen doorgeven over de details van de betreffende betalingstransactie (uw persoonlijke gegevens, de koopprijs, de voorwaarden van de betalingstransactie) en de contractuele voorwaarden van deze betalingstransactie. Na overdracht van de koopprijsvordering zal de bankinstelling waaraan de vordering is overgedragen, de bovengenoemde gegevensoverdracht uitvoeren en uw toestemming voor deze procedure bevestigen. Wij en/of het bankinstituut zijn ook belast met het rapporteren van gegevens over gedrag dat in strijd is met de overeenkomst (bijv. in het geval van dwangmaatregelen) om payolution GmbH te betalen in overeenstemming met de overdracht van de koopprijsvordering. In overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming worden deze meldingen alleen gedaan als ze nodig zijn om het legitieme belang van de contractuele partners van payolution GmbH of het grote publiek te waarborgen en als uw rechten niet worden aangetast. payolution GmbH zal deze gegevens verwerken om haar contractuele partners, die consumenten in een commerciële context termijnbetalingen of andere kredietovereenkomsten verstrekken, de nodige informatie te verstrekken om de kredietwaardigheid van klanten te beoordelen. Bedrijven die een contractuele relatie met payolution GmbH hebben, kunnen worden voorzien van adresgegevens om de debiteuren te identificeren. payolution GmbH is echter verplicht om alleen dan gegevens aan haar contractuele partners door te geven als er een geloofwaardig en legitiem belang bij de gegevensoverdracht is. payolution GmbH is verplicht om alleen objectieve gegevens zonder specificatie aan de betreffende bankinstelling door te geven. Informatie over subjectieve waardebepalingen en persoonlijke inkomsten en activa zijn niet opgenomen in de informatie die door payolution GmbH wordt verstrekt.

U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking ten behoeve van de orderverwerking te allen tijde intrekken. De bovengenoemde wettelijke verplichtingen tot controle van uw kredietwaardigheid blijven door dergelijke herroepingen onaangetast.

U verbindt zich ertoe ons enkel waarheidsgetrouwe en correcte informatie te verstrekken.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar het volledige privacybeleid op: https://www.unzer.com/de/privacy-payolution-consumers/. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Unzer Group op het volgende adres: datenschutz-vie@unzer.com
Unzer
payolution GmbH
Stiege 1 / 5. Stock
Columbusplatz 7-8
1100 Wenen, Oostenrijk
Registratiecode - Gegevensverwerking (DVR): 4008655

c) Betaling op afbetaling via Alma SAS

We bieden onze klanten de betaalmethoden "betaling in termijnen" en "betaling op een later tijdstip" via Alma SAS, 176 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk. De veiligheid van de betalingen wordt gegarandeerd door Alma en haar serviceproviders. Alle betalingen worden beschermd door 3D Secure.

Aankoopwaarden

 • J+15: Alleen bedragen tussen € 99 en € 5.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • J+30: Alleen bedragen tussen € 99 en € 5.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • P2X: Alleen bedragen tussen € 99 en € 5.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • P3X: Alleen bedragen tussen € 99 en € 5.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • P4X: Alleen bedragen tussen € 99 en € 5.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.

Kosten

Bij betaling op afbetaling met Alma betaalt u als consument geen kosten. Alma is de beheerder van de betaling op afstand en geeft een elektronisch certificaat af als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1365 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Beëindiging

Elke beëindiging van de Algemene Voorwaarden die Teufel en u bindt, heeft de beëindiging van de AV tussen Alma en u tot gevolg.

Contact

Als u problemen hebt met uw termijnbetaling bij Alma, kunt u hier meer informatie vinden: https//help.almapay.com/hc/nl. U kunt ook rechtstreeks een e-mail sturen naar de klantenservice van Alma op support@getalma.eu.

Als u een geschil hebt met Alma, heeft u bovendien de mogelijkheid om deel te nemen aan de buitengerechtelijke geschillenregeling AFEPAME - Maître Carol SABA, waarmee u als volgt contact kunt opnemen:
Website: https//mediateur-consommation-afepame.fr
E-mail: contact@mediateur-consommation-afepame.fr
Postadres: AFEPAME consumentenombudsman C/O WEBHELP - Zac de Gray Impasse Clément Ader 70100 Gray.

7. Verzendkosten

De verzendkosten zijn niet bij de genoemde verkoopprijzen inbegrepen. De verzendkosten zijn voor ieder artikel product verschillend. Deze verzendkosten houden direct verband met grootte, gewicht, aantal pakketten, productgroep, verzendbedrijf en waarde van het product. Het bedrag aan verzendkosten kan veranderen, indien er andere componenten aan worden toegevoegd.

Op onze productpagina’s en in de loop tijdens van het bestelproces worden u de voor uw bestelling te betalen verzendkosten vermeld.

8. Minimum bestelwaarde

De minimum bestelwaarde bedraagt EUR 19,00.

9. Coupon (actietegoedbon/tegoedbon-code)

Wanneer u van ons een coupon heeft ontvangen, kunt u die deze binnen de actieperiode (geldigheidsduur) bij een van uw volgende bestellingen in de Teufel-onlineshop onder de volgende, echter niet uitsluitende voorwaarden verzilveren: elke coupon is slechts één maal per bestelling geldig. Er mag slechts één coupon per bestelling worden verzilverd. Contante betaling is niet mogelijk - ook niet wanneer u na de aankoop van een product met gebruikmaking van coupons van uw contractuele recht van retour of wettelijke herroepingsrecht gebruik maakt. Voor de rest verwijzen we u met betrekking tot de retourenafwikkeling in het kader van uw wettelijke herroepingsrecht of contractuele recht van retour naar artikel 2 onder c van deze aanvullende Algemene Voorwaarden.

U kunt de coupon aan vrienden, kennissen, collega’s op het werk of verwanten doorgeven. Iedere vermenigvuldiging en iedere doorverkoop aan andere derden, bijv. op Marktplaats of een vergelijkbaar platform voor internethandel, is verboden. Onrechtmatige verveelvoudigde of verkochte waardebonnen verliezen hun geldigheid.

10. Klantenreviews

Indien u voor producten die u bij ons gekocht heeft een review overeenkomstig ons reviewsysteem heeft geschreven, geeft u onbeperkte toestemming voor een verder gebruik, zowel offline als online. Dit geldt in het bijzonder het recht om uw review in onze webshops en op andere websites te publiceren, het recht om uw review in printadvertenties te gebruiken en om uw review te vertalen en/of in te korten. De rechten die aan ons zijn toegekend, mogen wij aan derden afstaan, voor zover dit voor de bovengenoemden doeleinden noodzakelijk is. De naam van de auteur wordt enkel met voornaam en de eerste letter van de achternaam vermeld. Verder gelden onze recensie reviewvoorwarden.

11. Updates en wijzigingen van digitale inhoud of een digitale dienst

Wij zorgen ervoor dat de updates, waaronder beveiligingsupdates, die nodig zijn om de conformiteit van de digitale inhoud of de dienst te handhaven aan u worden gemeld en geleverd gedurende de periode:

a) waarin de digitale inhoud of digitale dienst moet worden geleverd volgens de overeenkomst, wanneer de overeen¬komst voorziet in continue levering gedurende een bepaalde periode; of

b) die u redelijkerwijs kan verwachten, gezien de aard en het doel van de digitale inhoud of digitale dienst en rekening houdend met de omstandigheden en de aard van de overeenkomst, wanneer de overeenkomst voorziet in één levering of in een reeks afzonderlijke leveringen.

Wanneer de u verzuimt de verstrekte updates te installeren, zijn wij niet aansprakelijk voor een conformiteitsgebrek als dat uitsluitend het gevolg is van de afwezigheid van de betrokken update, mits:

a) wij u in kennis hebben gesteld van de beschikbaarheid van de update en de gevolgen indien u die niet installeert; en

b) het niet of verkeerd installeren van de update door u niet te wijten was aan tekortkomingen in de door ons verstrekte installatie-instructies.

Wanneer de overeenkomst voorziet in continue levering van digitale inhoud of een digitale dienst gedurende een bepaalde periode, is de digitale inhoud of digitale dienst gedurende die gehele periode conform.

Er is geen sprake van een conformiteitsgebrek wanneer u er ten tijde van de sluiting van de overeenkomst uitdrukkelijk van in kennis werd gesteld dat een specifiek kenmerk van de digitale inhoud of digitale dienst afweek van de gestelde objectieve conformiteitsvereisten, en u die afwijking bij de sluiting van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, wordt digitale inhoud of een digitale dienst geleverd in de meest recente versie die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst beschikbaar was.

Elk conformiteitsgebrek dat het gevolg is van de verkeerde integratie van de digitale inhoud of digitale dienst in de digitale omgeving van de eindgebruiker wordt beschouwd als een conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of digitale dienst indien:

a) de digitale inhoud of digitale dienst door ons werd geïntegreerd; of

b) de digitale inhoud of digitale dienst bestemd was om door u te worden geïntegreerd en de verkeerde integratie te wijten was aan tekortkomingen in de door ons verstrekte integratie-instructies.

Wanneer in de overeenkomst is bepaald dat de digitale inhoud of digitale dienst moet worden geleverd of beschik¬baar moet worden gesteld aan u gedurende een bepaalde periode, kunnen wij of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma de digitale inhoud of digitale dienst onderwerpen aan wijzigingen die verder gaan dan wat nodig is om de conformiteit van de digitale inhoud of digitale dienst overeenkomstig te handhaven, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de overeenkomst staat dergelijke wijzigingen toe en geeft er een gegronde reden voor;

b) dergelijke wijzigingen worden aangebracht zonder extra kosten voor u;

c) u bent op duidelijke en begrijpelijke wijze van de wijziging in kennis gesteld; en

d) u wordt binnen een redelijke termijn van tevoren op een duurzame gegevensdrager in kennis gesteld van de kenmerken en het tijdstip van de wijziging, en van zijn recht om de overeen¬komst te ontbinden of over mogelijkheid om de digitale inhoud of digitale dienst zonder wijzi¬ging te behouden.

U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de wijziging negatieve gevolgen heeft voor de uw toegang tot of het gebruik door u van de digitale inhoud of digitale dienst, tenzij die negatieve gevolgen slechts gering zijn. In dat geval heeft u het recht de overeenkomst kosteloos en binnen 30 dagen na ontvangst van de informatie, of vanaf het tijdstip waarop de digitale inhoud of digitale dienst door ons of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma is gewijzigd, indien dat later is, te ontbinden.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van ons, aan ons gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van de op de website vermelde woord- en beeldmerken en enig onderdeel van de website te kopiëren.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Lautsprecher Teufel GmbH
Budapester Str. 44
10787 Berlijn, Duitsland
Telefoon +31 (0) 20 / 8083195
E-mailadres: herroepen@teufelaudio.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst - ordernr:
betreffendev de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorstrepen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Licentieovereenkomst (EULA)

Wij verzoeken u deze licentieovereenkomst (hierna: EULA genoemd) nauwkeurig en volledig te lezen. Als u het Google Cast compatible product (hierna “Google Cast product” genoemd) en de Lautsprecher Teufel app gebruikt, stemt u automatisch met deze EULA in. U mag het Google Cast product en de app uitsluitend conform deze EULA gebruiken.

Deze EULA regelt uw rechten en plichten rondom de softwareprogramma´s. Dit omvat ook eventuele updates en upgrades en online- of offline documentatie van het Google Cast product dat aan u ter beschikking wordt gesteld door Lautsprecher Teufel of een derde partij die de eigenaar van deze softwareprogramma´s is. Deze EULA geldt ook voor het gebruik van gegevens van de softwareprogramma´s (tezamen hierna ´software´ genoemd).

Los van deze EULA kan het gebruik van afzonderlijke softwareprogramma´s op het Google Cast product onderwerp zijn van de licentievoorwaarden van derden die eigenaar van deze softwareprogramma´s zijn. Zulke licentievoorwaarden gelden in onderhavig geval aanvullend op deze EULA. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze EULA en de licentievoorwaarden van derden prevaleren de licentievoorwaarden van derden.

1. Softwarelicentie

a) Lautsprecher Teufel staat u het gebruik van de software uitsluitend toe in samenhang met het Google Cast product waarop de software oorspronkelijk door Lautsprecher Teufel werd geïnstalleerd. Lautsprecher Teufel en derden behouden zich ook alle rechten voor ten aanzien van de software die u met deze overeenkomst niet uitdrukkelijk werden verleend. Het gebruiksrecht komt te vervallen op het moment dat het Google Cast product waarop de software is geïnstalleerd definitief niet meer wordt gebruikt.

b) U mag deze software op geen enkele wijze verveelvoudigen, bewerken, aanpassen. Het is niet toegestaan functies en mechanismen die dienen ter bescherming van de software voor ongeoorloofd gebruik te manipuleren of te ontwijken. Bovendien mag de software of de afzonderlijke componenten ervan niet worden gescheiden om gebruik te kunnen maken van de afzonderlijke componenten op of met een ander Google Cast product of apart of samen voor andere doelen te gebruiken. U mag de software niet terug ontwikkelen (reverse engineering) of splitsen (disassembling). Decompilatie is uitsluitend toegestaan om de interoperabiliteit van de software tot stand brengen met andere software- of hardwarecomponenten voor zover de wet waaronder deze overeenkomst valt dit toestaat. U mag de software niet in sublicentie geven of beschikbaar stellen aan derden, bijv. in het kader van verhuur of anderszins.

c) De beperking van deze licentie conform a) en b) geldt niet voor softwareprogramma´s of programmacomponenten van de software die vallen onder een open source licentie. Het gebruik van deze softwareprogramma´s of programmacomponenten richt zich uitsluitend op de open source licentie in de versie die geldt op het moment van de gebruikshandeling. De gebruiker is verplicht bij elk gebruik van een softwareprogramma of een programmacomponent te informeren of die valt onder een open source licentie over de afzonderlijke licentievoorwaarden en deze strikt na te komen. Indien de open source licentie de verplichting van de aanbieder bevat, de gebruiker de broncode van de software toegankelijk kan maken, kan de eindgebruiker zich daarvoor wenden tot Lautsprecher Teufel.

c) U mag identiteitsgegevens van het Google Cast product of van de fabrikant van het Google Cast product of delen ervan of de software niet van het Google Cast product verwijderen of veranderen, verbergen of bewerken.

2. Inhoudsdiensten

a) De aanschaf of het gebruik van het Google Cast product en de software geven u niet het recht op toegang tot de inhoud (muziek of andere audio-opnames, films etc.) die door een derde partij (hierna inhoudsleveranciers genoemd) in een netwerk of op een server ter beschikking worden gesteld. Het gebruik van deze inhoud is uitsluitend afhankelijk van de voorwaarden die de inhoudsleverancier van deze inhoud op afroep toegankelijk maakt. Voor gebruik van deze inhoud dient u een overeenkomst te sluiten met de inhoudsleverancier. Deze kan u eventueel verplichten tot betaling van een vergoeding voor het gebruik van de inhoud aan de inhoudsleverancier. Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma dat op het Google Cast product staat, zijn niet verantwoordelijk voor de ter beschikkingstelling en het gebruik van de inhoud door een inhoudsleverancier.

b) Voor zover u met het Google Cast product en de software terugvalt op wettelijk beschermde inhoud (muziek of andere audio-opnames, films etc.) mag u het Google Cast product en de software uitsluitend in die omvang gebruiken zoals conform deze overeenkomst of het daarop toepasselijke recht is toegestaan. In geval van een onrechtmatige toepassing van de inhoud stemt u ermee in dat Lautsprecher Teufel of een derde partij die een softwareprogramma op het Google Cast product heeft, alle noodzakelijke maatregelen treft als waarborg voor het intellectueel eigendomsrecht van de inhoud. Dergelijke maatregelen kunnen ook online controles van het gebruik van de software door u of een ander gebruiker omvatten die een controle mogelijk maakt van het rechtmatige gebruik van de software.

3. Internetverbinding

Het gebruik van het Google Cast product en de online toegang op inhoud van derden vereisen een internetverbinding. U dient daarvoor een gebruiksovereenkomst te sluiten met een provider. Lautsprecher Teufel noch een derde partij, die eigenaar is van een softwareprogramma op het Google Cast product, is verantwoordelijk voor de prestaties van de provider. Lautsprecher Teufel of een derde partij die een softwareprogramma op dit Google Cast product heeft, hebben geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de door u gebruikte internetverbinding om alle functies van het Google Cast product of de daarop geïnstalleerde software te gebruiken. Het ter beschikking stellen van en de kwaliteit en veiligheid van uw internetverbinding berust uitsluitend bij de provider en de met hem door de eindgebruiker overeengekomen voorwaarden.

4. Updates en upgrades

De eindgebruiker stemt erin toe dat Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma op het Google Cast product, de software regelmatig en naar eigen goeddunken automatisch, dat wil zeggen zonder diens voorafgaande toestemming, online een upgrade, een update of een andere aanpassing uitvoert. Dergelijke upgrades, updates of aanpassingen kunnen eventuele functies van de programma’s veranderen of verwijderen. Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma op het Google Cast product, kunnen het verdere gebruik van de software of een softwarecomponent afhankelijk maken van uw installatie en acceptatie van upgrades, updates of aanpassingen. De gebruiksvoorwaarden van deze EULA gelden eveneens in volle omvang voor de upgrade, update of aanpassing van software of softwarecomponent.

6. Opzeggen

Lautsprecher Teufel of een derde partij die een standaardprogramma op het Google Cast product heeft, heeft het recht deze EULA en de aanvullende bepalingen ten gunste van derden op te zeggen en daarmee de eindgebruiker het verdere gebruik van de software te ontnemen indien de eindgebruiker een bepaling van deze EULA een tweede keer schendt, als hij al eerder door Lautsprecher Teufel of een derde partij werd gewezen op schending van deze EULA. In geval van opzegging verspeelt de eindgebruiker het recht op gebruik van de software en standaardprogramma.

7. Erbij betrekken van derde partijen

a) Elke derde partij die een softwareprogramma op het Google Cast product heeft, heeft het recht alle rechten van Lautsprecher Teufel die ontstaan zijn uit de bepalingen van deze EULA tegenover de eindgebruiker, in eigen naam tegenover de eindgebruiker te laten gelden en te bestendigen voor zover het gedrag van de eindgebruiker de derde partij betreft. Dit is vooral het geval wanneer het gedrag van de eindgebruiker belangen raakt aan het softwareprogramma van de derde partij.

b) Google Cast for Audio

aa) Google Cast for Audio is een op software gebaseerde techniek van de Google, Inc., VS, die een draadloze toegang mogelijk maakt tot de door Google ter beschikking gestelde inhoud. Bij de installatie van deze techniek dient u de Terms of Services van Google (https://policies.google.com/terms?hl=nl) en de Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) van Google te accepteren. Zonder uw uitdrukkelijke acceptatie van deze Google Policies is het gebruik van deze techniek niet mogelijk.

bb) Indien de Google Cast techniek van Lautsprecher Teufel achteraf wordt geïnstalleerd op een Google Cast product kunt u deze achteraf activeren. U dient in dit geval eveneens de Google Terms of Services (https://policies.google.com/terms?hl=nl) en de Google Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) te accepteren. Zonder uw uitdrukkelijke acceptatie van deze Google Policies is het gebruik van de Google Cast techniek niet mogelijk.

cc) Google Cast for Audio maakt behalve van software ook gebruik van open source software. Dit gebruik wordt beperkt door de intellectuele eigendomsrechten van Google of van derden. De open source software is onderhevig aan de voorwaarden van een open source licentie. Meer informatie hierover vindt u op https://support.google.com/googlecast/answer/6121012. Met het gebruik van Google Cast for Audio accepteert de eindgebruiker de voorwaarden en limiteringen van deze open source licentie.

c) StreamUnlimited Engineering GmbH

Het Google Cast product bevat een softwareprogramma van de StreamUnlimited Engineering GmbH, Oostenrijk (hierna StreamUnlimited genoemd) dat nodig is voor het gebruik van Google Cast for Audio en in toekomst eventueel eveneens voor andere technieken en diensten noodzakelijk zal zijn. Aanvullend op de gebruiksvoorwaarden voor software op het Google Cast product zijn de volgende voorwaarden voor gebruik van de StreamUnlimited software van toepassing die u als eindgebruiker accepteert met de ingebruikname van de software.

aa) De eindgebruiker accepteert dat elk gebruik van de gelicenseerde software is beperkt tot een bepaalde cloud server. Deze voorwaarden voor gebruik zijn vastgelegd in de best practice voor authenticatie van het gebruik van de server (zie verderop).

bb) De eindgebruiker mag de StreamUnlimited software niet overzetten op een ander Google Cast product.

cc) StreamUnlimited wijst elke garantie in de toegestane omvang vanwege het van toepassing zijnde recht af. Stilzwijgende garanties, de geschiktheid voor een bepaald doel, schendingen van de intellectuele eigendomsrechten van derden en gebreken die tijdens het gebruik van de software optreden zijn inbegrepen in de uitsluiting van vrijwaring. StreamUnlimited geeft evenmin garantie op het ononderbroken gebruik van de gelicenseerde software, een probleemloos verloop of dat alle systeemfouten worden verholpen.

dd) StreamUnlimited wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of toevallige schade of gevolgschade, ontstaan door het gebruik van de gelicenseerde software, af.

ee) StreamUnlimited wijst elke aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid en de deugdelijkheid van audio service functies zoals Google Cast af, tenzij bewezen kan worden dat StreamUnlimited opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld.

ff) De eindgebruiker stemt ermee in dat zijn gebruik van de gelicenseerde software van StreamUnlimited wordt gecontroleerd via registratie van de gebruiksactiviteiten op de cloudserver. Bovendien stemt de eindgebruiker er mee in dat Lautsprecher Teufel StreamUnlimited een ontoelaatbaar gebruik mag melden en dat Lautsprecher Teufel alle controlerechten waar zij recht op heeft, ook over kan dragen aan StreamUnlimited.

gg) De eindgebruiker weet dat de toestemming tot gebruik van de gelicenseerde software onder bepaalde voorwaarden kan worden ingetrokken door StreamUnlimited. Deze voorwaarden worden vastgelegd in de best practice voor authenticatie en servergebruik (zie verderop).

hh) De eindgebruiker accepteert dat de ontwikkelaar van audio service functies zoals Google Inc. onafhankelijk van deze EULA de licentiesleutel kan intrekken en ook de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited. Bovendien kan StreamUnlimited deze maatregelen op geen enkele manier beïnvloeden. StreamUnlimited kan door de eindgebruiker niet verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen van de service van de audioservicefuncties zoals Google Cast.

ii) De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited het recht heeft zijn intellectuele eigendomsrecht aan de gelicenseerde software te claimen conform deze EULA.

Best Practice voor authenticatie en servergebruik

(i) De eindgebruiker accepteert dat de gelicenseerde software door StreamUnlimited Engineering GmbH (navolgend StreamUnlimited genoemd) werd ontwikkeld en dat StreamUnlimited de cloudserver organiseert en ondersteunt die nodig is voor toegang tot de audioservice.

(ii) De eindgebruiker accepteert dat elk gebruik van deze gelicenseerde software of van de ondersteunende online muziekfuncties (zoals Google Cast) of elke andere functie een overdracht naar een cloudserver noodzakelijk kan maken. Daarbij gaat het om de ´Google App Engine´ die wordt geëxploiteerd en beheerd door Google, Inc., VS of een soortgelijk product dat wordt geëxploiteerd of beheerd door een derde partij. StreamUnlimited is niet verantwoordelijk voor een niet geautoriseerde toegang tot deze en voor de daarbij verwerkte gegevens.

(iii) De eindgebruiker kan door het Google Cast product of op andere wijze met toestemming van Lautsprecher Teufel toegang krijgen tot de cloudserver.

(iv) Door in te stemmen met de voorwaarden van deze EULA en de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited ontvangt de eindgebruiker een niet exclusief, herroepbaar, niet overdraagbaar, beperkt recht tot gebruik van de cloudserver voor streamingsdoeleinden van de inhoud met behulp van gelicenseerde software en de passende online muziekfuncties zoals deze zijn geïntegreerd in het Google Cast product. Dit in overeenstemming met de voorwaarden van de EULA en de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited.

(v) De eindgebruiker accepteert dat hij geen recht heeft op of andere eisen kan stellen aan (delen van) de gegevens, toepassingen, business methodes of op welke inhoud dan ook die via de cloudserver wordt verwerkt.

(vi) Het recht van de eindgebruiker op het gebruik van de cloudserver eindigt met het prijsgeven van het eigendom van het gelicenseerde product.

(vii) De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited het recht heeft om met passende middelen het rechtmatige gebruik van de gelicenseerde software door de eindgebruiker te laten controleren, om elke onregelmatigheid of op andere wijze onrechtmatig gebruik van de gelicenseerde software openbaar te maken (zoals transmissie van een kopie van de gelicenseerde software op een niet-gelicenseerd Google Cast product). De identificatie van het Google Cast product van de eindgebruiker geschiedt daarbij via een geïntegreerd, individueel herkenningsteken (token) met welke toepassing ter controle de eindgebruiker instemt.

(viii) Het Google Cast product communiceert tijdens elk gebruik met de cloudserver. Daardoor worden door StreamUnlimited bepaalde gegevens gegenereerd voor authenticatie en voor controle van het rechtmatige gebruik van de gelicenseerde software. Deze gegevensverwerking schendt geen geheimhoudingsbelangen van de eindgebruiker omdat StreamUnlimited zich hierbij kan beroepen op zijn legitieme en dominante belangen als eigenaar van de geestelijk industriële eigendomsrechten van de gelicenseerde software.

(ix) Daarom accepteert de eindgebruiker dat het gebruik van de gelicenseerde software van StreamUnlimited bij elke toegang tot de cloudserver de zodanig bewaakt wordt dat bij elk gebruik van het Google Cast product van StreamUnlimited het MAC-adres (Media-Access-Control-adres, het IP-adres van de eindgebruiker, het merk, de naam van het model en de firmware versie van het Google Cast product, het identificatienummer en de tijdstempel wordt bijgehouden. Met behulp van de analyse van deze gegevens kan StreamUnlimited elk misbruik van de gelicenseerde software vaststellen. De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited de gegevens van deze bewakingsactiviteiten opslaat en verwerkt. In het geval van een redelijk vermoeden van misbruik van de gelicenseerde software mag StreamUnlimited deze gegevens analyseren. Bovendien heeft StreamUnlimited het recht om deze gegevens in een geanonimiseerd formaat te sturen naar de ontwikkelaar van een door de gelicenseerde software ondersteunende functie indien een redelijk vermoeden bestaat op rechtsschending door de eindgebruiker.

(x) De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited het recht op gebruik van de gelicenseerde software kan intrekken indien door de analyse van de gecontroleerde gegevens een redelijk vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik van de gelicenseerde software. De eindgebruiker ontvangt in dit geval een automatische kennisgeving met het verzoek zich te wenden tot de klantenservice. Indien daarbij blijkt dat de eindgebruiker een rechtmatige gebruiker is kan de klantenservice het gelicenseerde product weer activeren voor deze gebruiker.

(xi) De eindgebruiker aanvaardt dat StreamUnlimited, vanwege zijn industrieel eigendomsrecht op de gelicenseerde software en gezien het gebruik van de gelicenseerde software een door deze EULA en de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited, eerste begunstigde is. StreamUnlimited is gerechtigd om zijn gelicenseerde software te verdedigen en alle rechten en eisen die ontstaan uit misbruik van de gelicenseerde software of schending van deze EULA dan wel de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited, direct te bestendigen tegenover de eindgebruiker.

8. Overige van toepassing zijnde bepalingen

a) Behalve deze EULA zijn voor het gebruik van het Google Cast product en de software door de eindgebruiker die maatregelen van toepassing die zorgen voor gegevensbescherming zoals die tussen Lautsprecher Teufel en de eindgebruiker voor het gebruik van het Google Cast product en de software zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid prevaleert het gestelde over de gegevensbescherming boven deze EULA.

b) Bovendien zijn de algemene voorwaarden van Lautsprecher Teufel van toepassing. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen van deze EULA.

9. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Voor zover de koper en/of eindgebruiker van het Google Cast product handelaar is, valt de EULA onder het Duitse recht met uitsluiting van het Europees kooprecht. De rechterlijke bevoegdheid bevindt zich in dit geval in Berlin.


Algemene Voorwaarden en herroepingsrecht

AV [PDF]

Versie: 27.03.2024