Zodat het klinkt zoals jij

Wij willen je een veilige surfervaring bieden die precies past bij jouw interesses. Teufel maakt hiervoor gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën op deze websites – ook van derden.

Met cookies verwerken wij en andere marketingpartners jouw gegevens en leren wij wat je leuk vindt - via jouw gedrag op onze website en informatie van je apparaat. Aan jou de keuze: als je op "Selectie toepassen" klikt, bevestig je onze basisinstelling, waarbij wij alleen noodzakelijke cookies activeren. Dit betekent dat je aanbevelingen zult ontvangen, maar dat ze willekeurig worden geselecteerd. Je ontvangt gepersonaliseerde reclame en inhoud die echt relevant is voor jou door op "Accepteer alles" te klikken. Hier stem je in met het gebruik van alle cookies en met de overdracht en verwerking van je gegevens in de VS. Voor een individuele selectie kun je ook elke categorie afzonderlijk activeren of deactiveren en met "Selectie toepassen" bevestigen.
Je kunt alle toestemmingen op elk moment aanpassen en intrekken onder "Gegevensinstellingen". Voor meer informatie kun je ook kijken naar ons privacybeleid en het impressum.

  • Noodzakelijk Altijd actief

AV reparaties met prijsopgave

Ga naar inhoud
Menu openen Menu sluiten
Home

Algemene businessvoorwaarden (ABV)

Onze algemene voorwaarden voor reparaties

1. Toepassingsgebied

Voor overeenkomsten met Lautsprecher Teufel die betrekking hebben op reparaties van apparaten buiten garantie, geldt de versie van de onderstaande algemene voorwaarden die geldig was op de datum waarop de bestelling werd geplaatst.

2. Algemene informatie / Afsluiting van de overeenkomst
a) Algemene informatie

Wij bevestigen de ontvangst van uw serviceaanvraag per telefoon op het volgende telefoonnummer +31 (0) 20 8083195 of via https://www.teufelaudio.nl/contact.

Om ons toe te laten een kostenraming op te maken voor de reparatie en/of de reparatie te voltooien, zorgen wij er op eigen kosten voor dat een door ons aangewezen koerierdienst het apparaat bij u komt ophalen. Wij behouden ons het recht voor om de ophaling van het toestel, dat zich buiten onze normale leveringsgebieden bevindt, te weigeren. Wij zullen u bij de start van de voorbereidingen van bovenstaande kostenraming op de hoogte brengen van eventuele beperkingen. In dat geval moet u op eigen kosten en risico zorgen voor verzending naar onze reparatiewerkplaats. Het adres van onze werkplaats zal u worden bezorgd.

Zodra wij uw serviceaanvraag hebben ontvangen, zullen we u eveneens informeren over de afspraken die gelden voor het ophalen van het defecte toestel.

Gebruik de juiste verpakking om verlies of beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen. Het toestel moet voor verzending absoluut worden verpakt in de originele verpakking, samen met alle verpakkingsonderdelen. Als deze originele verpakking niet meer in uw bezit is, moet het worden verpakt in overeenstemming met onze verpakkingsrichtlijnen en de aanvullende verpakkingsvoorschriften bij het retourneren van goederen die gevaarlijke stoffen bevatten (bijv. lithium-ionbatterijen). Lautsprecher Teufel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die het gevolg is van het feit dat het toestel niet op de juiste wijze voor verzending was verpakt. Elk apparaat dat is verpakt in zijn oorspronkelijke verpakking, samen met alle verpakkingsonderdelen, of in overeenstemming met onze verpakkingsrichtlijnen, wordt geacht behoorlijk te zijn verpakt.

Uw contracterende partij is:

Lautsprecher Teufel GmbH
Budapester Str. 44
10787 Berljin
Directeur: Sascha Mallah
RHandelsregisternummer: HRB 20271, arrondissementsrechtbank Berlijn-Charlottenburg
Reg. nr btw: DE136745959

De contractuele taal is Nederlandse.

De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) beschikbaar gesteld op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een door een arbitragedienst voor consumenten georganiseerde geschillenbeslechtingsprocedure.

b) Afsluiting van een contract zonder goedkeuring van een vast bedrag voor reparaties

Onze offertes voor reparaties op basis van een kostenraming zijn vrijblijvend en zijn bedoeld om het aanbieden van een contract te faciliteren.

Wij onderzoeken het toestel, maken u binnen de 5 tot 7 werkdagen na ontvangst van het toestel een verslag op van de defecten en een kostenraming voor de reparatie van het toestel, die wij u per e-mail of per brief toesturen, samen met deze ABV en onze annuleringsvoorwaarden. De beschrijving van de defecten en de kostenraming vormen een aanbod voor het sluiten van een reparatieovereenkomst. Dit aanbod is voor ons bindend voor een periode van 4 weken te rekenen vanaf de datum van verzending van de e-mail en/of brief. In de veronderstelling dat u ons aanbod tijdig (binnen de termijn van 4 weken) per brief of e-mail aanvaardt, komt het reparatiecontract tot stand. Wij hebben ongeveer 10 werkdagen nodig (vanaf het verstrijken van de bedenktijd) voor de reparatie. De reparatie is klaar ongeveer 10 werkdagen na het afsluiten van de overeenkomst op voorwaarde dat u ons tijdens de bedenktijd al hebt gevraagd om met de reparatie te starten (raadpleeg in dit verband art. 3 van deze ABV). Indien wij binnen de voornoemde aanvaardingstermijn van u niets hebben vernomen, of indien u de reparatie weigert, komt de overeenkomst niet tot stand en sturen wij het niet-herstelde toestel op uw risico en voor uw rekening naar u terug. Hetzelfde geldt, indien u op grond van uw annuleringsrecht (raadpleeg in dit verband par. 3 van deze ABV) de reparatieovereenkomst tijdig opzegt.

3. Annuleringsrecht

Consumenten hebben een annuleringsrecht van 14 dagen.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de overeenkomst.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons, Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlijn, Duitsland (Telefoon +31 (0) 20 8083195, e-mail: herroepen@teufelaudio.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, telefoon of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt hiervoor het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken. Dit is echter niet geen verplichting. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van het feit dat u een ander soort levering koos dan de door ons aangeboden standaard, meest gunstige levering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij bericht hebben ontvangen van uw annulering van deze overeenkomst, aan u terugbetalen. Wij zullen voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als door u voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk anders met u zijn overeengekomen. In geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Indien u tijdens de bedenktijd om aanvang van de dienstverlening heeft verzocht, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de tot de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht uit hoofde van deze overeenkomst geleverde diensten in de totale omvang van de krachtens de overeenkomst te leveren diensten.

Het modelformulier voor herroeping vindt u helemaal aan het eind van onze Algemene Businessvoorwaarden.

4. Omvang van de reparatie, Verzendkosten voor terugzending

De door ons uitgevoerde reparatie is bedoeld om op een correcte en professionele manier de reparatiemaatregelen uit te voeren die nodig zijn om de in onze beschrijving van de defecten te verhelpen. De reparatiemaatregelen kunnen zowel bestaan uit reparatie en herstel als uit de volledige vervanging van afzonderlijke defecte onderdelen door wisselstukken. Indien wij afzonderlijke onderdelen vervangen, verwerven wij bij demontage en/of vervanging de eigendom van het gedemonteerde of vervangen afzonderlijke onderdeel. Wij zorgen voor de afvoer van het afzonderlijke defecte onderdeel. Het wordt niet aan u terugbezorgd.

Indien ondanks de vakkundige uitvoering van de reparatie de oorzaak van het defect niet kon worden vastgesteld of de reparatie niet tot een goed einde kon worden gebracht omdat de hiervoor benodigde wisselstukken niet (meer) beschikbaar zijn of door ons niet kunnen worden verkregen en indien deze omstandigheden bij het afsluiten van de reparatieovereenkomst door ons niet konden worden vastgesteld, dan kunnen wij de reparatieovereenkomst opzeggen.

In ieder geval draagt u de kosten voor de retourzending, ongeacht of de reparatieovereenkomst werd afgesloten of niet.

5. Kostenraming

Indien u een kostenraming ontvangt, is dit slechts een niet-bindende deskundige schatting van de waarschijnlijke reparatiekosten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de kostenraming. Mocht in de loop van de reparatie blijken dat een reparatie onmogelijk is zonder aanzienlijke overschrijding van de kostenraming, dan kunt u de overeenkomst om die reden opzeggen. In geval van een dergelijke opzegging kunnen wij betaling vorderen van een deel van de vergoeding dat in verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden, alsmede terugbetaling van de kosten die niet in de kostenraming zijn begrepen. Indien wij verwachten dat de kostenraming aanzienlijk zal worden overschreden, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen zodra wij zelf in kennis zijn gesteld.

6. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

De vergoeding voor de door ons uitgevoerde reparaties staat in verhouding tot de tijd die aan de reparatie moet worden besteed, vermeerderd met de noodzakelijke uitgaven, in het bijzonder voor de eventueel benodigde wisselstukken. Voor wisselstukken gelden de prijzen die daarop van toepassing zijn op de datum waarop de kostenraming wordt opgesteld.

De vergoeding is betaalbaar bij de aanvaarding, met andere woorden uiterlijk op de 8e dag na de levering van het gerepareerde toestel aan u (raadpleeg hiervoor punt 7).

U kunt uw reparatieovereenkomst alleen per factuur betalen.

U hebt alleen recht op compensatie indien uw tegenvorderingen in rechte zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons schriftelijk zijn erkend.

U kunt een retentierecht alleen uitoefenen indien de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

7. Aanvaarding

De reparatie wordt geacht te zijn aanvaard indien wij niet binnen 7 dagen na aflevering van het gerepareerde artikel aan u op de hoogte worden gesteld van eventuele gebreken in de uitgevoerde reparatie. Wij zijn verplicht u bij de levering van het gerepareerde toestel nogmaals uitdrukkelijk te wijzen op het feit dat de acceptatie geacht wordt te hebben plaatsgevonden indien u binnen 7 dagen na levering geen gebreken aan de uitgevoerde reparatie heeft gemeld.

8. Garantie van kwaliteit

Een mislukte reparatie geldt niet als gebrek, wanneer wij ondanks een vakkundige uitvoering van de reparatie de oorzaak van het defect niet kunnen vaststellen en/of de reparatie wegens niet beschikbare wisselstukken niet kan worden uitgevoerd en/of wij de wisselstukken niet kunnen vinden en deze omstandigheden bij de acceptatie van de reparatieovereenkomst door ons niet konden worden geïdentificeerd. Dit geldt niet indien het niet vaststellen van de oorzaak van het defect en/of het niet kunnen verkrijgen van de benodigde wisselstukken te wijten is aan grove nalatigheid, opzet of een verwijtbare schending van verplichtingen die wezenlijk zijn voor de overeenkomst (primaire verplichtingen) door ons, onze leidinggevende personeelsleden of onze plaatsvervangende vertegenwoordigers.

Voor het overige zijn de wettelijke garantiewetten van toepassing.

9. Verjaring

Eventuele claims die u hebt op grond van een gebrekkige reparatie verjaren binnen een jaar na acceptatie van de reparatie. Bovenstaande kortere verjaringstermijn is niet van toepassing indien het gebrek te wijten is aan grove nalatigheid, opzet of een opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (primaire verplichtingen) en/of in geval van schending van het leven, het lichaam of de gezondheid en schending van het recht op vrijheid door ons, onze leidinggevende medewerkers of onze plaatsvervangende vertegenwoordigers.

10. Bevoegdheid en toepasselijk recht

De uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle vorderingen in verband met de zakenrelatie is Berlijn, indien de klant een rechtspersoon is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) of een vennootschap naar publiek recht of indien hij geen vaste verblijfplaats heeft in het land van herkomst.

Op overeenkomsten waarop deze Algemene Businessvoorwaarden van toepassing zijn, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het CISG. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze echter niet voor bepalingen die dwingend zijn volgens het recht dat bij gebreke van een rechtskeuze van toepassing zou zijn (gewoonlijk het recht van het land waar de consument zijn hoofdverblijfplaats heeft) en waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.

Modelformulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, kunt u dit formulier invullen en aan ons terugbezorgen.

Aan Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlijn, Budapester Str. 44, 10787 Berlijn, Duitsland (Telefoon +31 (0) 20 8083195, e-mail: herroepen@teufelaudio.nl):

Ik/wij(*) zeg/zeggen hierbij

de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst

voor het verlenen van de volgende dienst (*)


besteld op (*)/ontvangen op (*) op.

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)


Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van een kennisgeving op papier)


Datum

* Schrappen wat niet past

Algemene Voorwaarden en herroepingsrecht

Onze algemene voorwaarden voor reparaties Laatst gewijzigd: 23.06.2022

Back to top